Magistrát plivnul, Krušnohor žádá omluvu

V rámci předvolebního boje se řekne a vykoná cokoliv. A tak se stalo i vloni před komunálními volbami, rovnou na mostecké radnici. Tady se politici na tiskové konferenci před zraky a slechy novinářů pustili do SBD Krušnohor. Obvinili ho, že za šílenou situaci v Mostě – příliv nepřizpůsobivých lidí a zneužívače sociálních dávek – může SBD Krušnohor. Odveta na sebe nenechala dlouho čekat. Na mosteckou radnici – k rukám primátora Mostu a senátorky Aleny Dernerové – z jedné a téže strany, tehdy ještě Severočeši.cz, doputovalo písmo od právního zástupce naštvaného Krušnohoru. Ten prostřednictvím svého právníka žádá od radnice veřejnou omluvu. A jaká je reakce magistrátu? Vzhledem k tomu, že zamítavá, v městě mosteckém bude asi ještě hodně veselo.

CO PÍŠE ADVOKÁT?

Magistrát města Mostu
Radniční 1/2 434 01 Most
K rukám Mgr. Jan Paparega MUDr. Alena Dernerová

KLIENT:
Stavební bytové družstvo Krušnohor
právně zastoupen Mgr. Eduardem Belšánem, advokátem č.ev. ČAK 17525, advokátní kancelář Belšán & Niebauer, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Berounská 107, Lány PSČ 270 61 IČ 066 08 795

PŘEDŽALOBNÍ VÝZVA VE SMYSLU USTANOVENÍ § 142A ZÁKONA Č. 99/1963 SB., OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
Klient předně sděluje, že je ve věci zastoupen advokátní kanceláří Belšán & Niebauer advokátní kancelář, s. r. o., se sídlem Berounská 107, Lány in concreto pak jejím společníkem a jednatelem, Mgr. Eduardem Belšánem, advokátem, č.ev. ČAK 17525.

Klient zajistil sdělení Vašeho úřadu ze dne 17.9.2018, které bylo učiněno v rámci tiskové konference statutárního města Mostu, kdy bylo uvedeno, že je to právě Klient a jeho vedení, který má, dle Vámi údajně zajištěných důkazů, být osobou odpovědnou za současnou situaci v rámci statutárního města Mostu.
Dále jste uvedli, že je Klient je zodpovědný za příliv sociálně slabých občanů do Mostu. Zároveň jste s obdobnou informací obeslali delegáty Klienta. Všechny tyto kroky jste učinili v pozici obce, tj. jako základní územní samosprávné společenství občanů a veřejnoprávní korporace.
V tomto směru pak Klient konstatuje, že Vaše tvrzení se nezakládají na pravdě, jedná se o tvrzení smyšlená, když v jejich důsledku jste dle názoru klienta způsobili znepokojení části obyvatelstva statutárního města Mostu. Taková tvrzení pak nelze v tomto směru akceptovat a zároveň je nelze považovat ani za případné vedení volební kampaně, s ohledem na období, ve kterém byla tato prohlášení učiněna.
Důkaz: Tiskovou konferencí ze dne 17.9.2018 Přípisem č.j. MmM/099012/2018/VM/JP
Jak bylo Vámi uvedeno na tiskové konferenci a v dalších Vašich jednáních, je zřejmé, že hovoříte o reálně existujících důkazech, které mají svědčit o Vašich tvrzení stran odpovědnosti Klienta za současnou situaci statutárního města Most, odpovědnosti Klienta za příliv, jak uvádíte, sociálně slabých osob a dále pak o prodeji bytových jednotek osobám „spekulantů“. Klient tedy v tomto směru žádá o předložení dokumentace, ze které je tento závěr, jistě kvalifikovaně činěn, zejména pak pokud se jedná o listiny prokazující prodej nemovitostí pod cenou a listiny či informace v jiné formě, které prokazují Vaše tvrzení o úmyslu klienta k jednání směřujícímu k nastěhování sociálně slabých občanů do statutárního města Mostu.
Výzva k veřejné omluvě
Dále, s ohledem ke skutečnosti, že je Klient přesvědčen o nepravdivosti a účelovosti Vašich tvrzení, když tyto zveřejňujete blíže neurčenému okruhu osob, kdy Vaším jednání dochází k zásahu do dobrého jména a pověsti Klienta, vyzývá Vás Klient k:
VEŘEJNÉ A PÍSEMNÉ OMLUVĚ,
kterou učiníte totožnou formou a v rozsahu, ve kterém jste vydali nepravdivou informaci, a to ve znění
„statutární město Most se tímto omlouvá Stavebnímu bytovému družstvu Krušnohor, se sídlem Čsl. Armády 1766/84, 434 01 Most, IČ 000 43 257 za uvedení nepravdivých informací o protiprávním jednání Stavebního bytového družstva Krušnohor spočívajícího vprodeji bytových jednotek pod cenou, prodeji bytových jednotek spekulantům a odpovědnosti Stavebního bytového družstva Krušnohor za přistěhování sociálně slabých občanů, jelikož se uvedené informace nezakládaly na pravdě a nebyly ověřené. Zároveň tato omluva patří i osobám ve vedení Stavebního bytového družstva Krušnohor.“
Uvedenou omluvu je třeba zveřejnit totožnou formou, jako byla zveřejněna nepravdivá informace, resp. nepravdivé informace a zaslat všem osobám kterým byly původní, nepravdivé informace zaslány.
Závěrem si Vám dovoluje Klient sdělit, že pokud se snažíte ze svého protiprávního jednání, kterým je očerňování Klienta a dalších osob, uvádění nepravd a zavádějících informací, získat prospěch, nelze takovému jednání přiznat právní ochrany. Že na základě protiprávního jednání či opomenutí nelze uplatňovat výhody, judikoval i Nejvyšší správní soud, v poslední době například pod sp. zn. 4 As 83/2014. Také podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26.03.2014, sp. zn. 22 Cdo 3891/2013, „v souladu se zásadou nemo turpitudinem suam allegans auditur se účastník nemůže dovolávat skutečností, které by jinak svědčily v jeho prospěch, pokud jsou tyto skutečnosti důsledkem jeho protiprávního jednání“ (zcela shodně již dříve rozhodl Nejvyšší soud pod sp. zn. 22 Cdo 2598/2010). Ostatně již právní věta rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 2342/2004 zní tak, že „se nikdo nemůže dovolávat vlastní nepoctivosti (nemo turpitudinem suam allegare potest).“
Citovaná zásada je též součástí argumentačního instrumentária rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva například ve věci Nuutinen versus Finsko, stížnost č. 32842/96, nebo v rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci P. versus Moldávie ze dne 16.1.2007, stížnost č. 6888/2003.“
Jelikož je pak z Vaší strany zřejmý záměr na poškození Klienta, kdy tento záměr navíc prezentujete v rámci svých politických aktivit, je třeba konstatovat, že se snažíte ze svého protiprávního jednání pro sebe získat prospěch, když se snažíte zároveň vyvolávat protiprávní stav, který zároveň následně udržujete.
Vaše stanovisko očekává Klient bezodkladně.

CO NA TO MAGISTRÁT?
Statutární město Most (dále jen SmM), Magistrát města Mostu (dále jen MmM), jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) projednal žádost o poskytnutí informace žadatele Stavební bytové družstvo Krušnohor, se sídlem: Čsl. armády 1766/84, 434 01 Most, IČO: 00043257, zastoupené Mgr. Eduardem Belšánem, advokátem ev. č. 17525 (dále jen „žadatel“), která byla doručena dne 19. 2. 2019 prostřednictvím datové schránky, ve věci poskytnutí dokumentů prokazující tvrzení zástupců statutárního města Mostu mající vztah k činnosti žadatele, která zazněla při tiskové konferenci dne 17. 9. 2018 (dále jen „žádost“),
rozhodl takto:
podle ustanovení § 11 odst. 6 zákona o svobodném přístupu k informacím, se výše uvedená žádost o poskytnutí informací odmítá.
Odůvodnění:
Dne 19. 2. 2019 obdržel Magistrát města Mostu prostřednictvím datové schránky žádost o informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí dokumentů prokazující tvrzení zástupců statutárního města Mostu mající vztah k činnosti žadatele, která zazněla při tiskové konferenci dne 17. 9. 2018.
Povinný subjekt při posuzování žádosti dospěl k závěru, že ve smyslu ustanovení § 11 odst. 6 zákona o svobodném přístupu k informacím této nemůže vyhovět, neboť požadované informace, přesněji dokumenty, jsou součástí spisu vedeném orgánem činným v trestním řízení, které dosud není skončeno a jejich předložením by mohla být ohrožena práva třetích osob anebo možnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy.
S ohledem na výše uvedené rozhodl MmM tak, že žádost o poskytnutí informací v celém rozsahu odmítl.

 
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someone

Napsat komentář